GDPR

Informatii privitoare la siguranta datelor vostre personale !
Vreau sa fiti informati si siguri ca pe acesta pagina aveti parte de servicii profesionale si la inalte standarde de siguranta si confidentialitate.
Regulamentul General privind ProtecE�ia Datelor (GDPR) – Regulament UE 2016/679 este un nou cadru juridic al legislaE�iei privind protectia datelor A�n UE E�i intra A�n vigoare la 25 mai 2018 si bineinteles ca priveste si compania mea THEO FAT2FIT SRL, pagina de facebook si site-ul www.fat2fit.ro
Asa cum bine stiti si ati vazut mereu aici pe pagina, siguranta datelor voastre personale este o prioritate pentru mine iar pana acum a functionat impecabil de fiecare data!
Datele personale pe care le primesc despre clientii mei(inaltime, greutate, probleme medicale, preferinte alimentare, etc ) sunt folosite EXCLUSIV pentru creerea de programe personalizate si sunt confidentiale in totalitate !
In momentul in care postez poze before/after cu un client acesta este FARA exceptie intrebat daca doreste sa apara pe pagina si cum anume doreste sa apara ( anonim, cu fata blurata sau date complete ).
Datele din buletin ( nume, adresa, serie si nr ) sunt folosite STRICT pentru facturare si sunt pastrate doar de catre mine si de catre firma de contabilitate in conditii de confidentialitate si conform legislatiei in vigoare.
Prin utilizarea paginii si site-ului, prin trimiterea datelor despre voi, va exprimati acordul intocmai !

Regulamentul General privind ProtecE�ia Datelor (GDPR)A�este un nou cadru juridic al legislaE�iei privind protectia datelor A�n UE E�i intra A�n vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guverneazA? aceastA? prelucrare A�nainte de acest punct, GDPR are un efect direct A�n cadrul Uniunii Europene E�i nu este necesar sA? fie transpus la nivel naE�ional. AZn acest fel, se va urmA?ri armonizarea legilor care reglementeazA? prelucrarea datelor cu caracter personal A�n Europa iar in anumite circumstanE�e, domeniul de aplicare al sA?u poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

DacA? sunteE�i o organizaE�ie care prelucreazA? date cu caracter personal, este foarte probabil sA? fiti sub incidenta prevederilor GDPR. AZn acest sens, sunteE�i supus obligaE�iilor E�i trebuie sA? le respectaE�i. AcelaE�i lucru este valabil E�i pentru Fat2Fit SRL / Fat2Fit.ro, care, avA?nd A�n vedere situaE�ia sa, este legat de obligaE�ii diferite, A�n calitatea sa de procesator E�i de operator de date.

Definitii

AZnE�elegerea aspectelor reale specifice ale reglementA?rilor europene nu este o sarcinA? uE�oarA?, atunci cA?nd regulamentul GDRP conE�ine 99 de articole E�i numeroase linii directoare cu privire la modul A�n care se va aplica. AZnE�elegerea acestor probleme este, totuE�i, esenE�ialA? pentru a evita orice risc care ar putea apA?rea dintr-o interpretare imprecisA? a obligaE�iilor de reglementare ale organizaE�iei dumneavoastrA?. Prin urmare, este esenE�ialA? A�nE�elegerea corectA? a termenilor definiE�i mai jos:

Date personale:A�orice informaE�ie referitoare la o persoanA? realA? identificatA? sau identificabilA?. O persoanA? realA? identificabilA? este definitA? ca orice persoanA? realA? care poate fi identificatA? direct sau indirect.

Prelucrare: orice operaE�iune sau set de operaE�iuni care se efectueazA? pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, A�nregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizicA? sau juridicA?, autoritatea publicA? sau alt organism, care singur sau A�mpreunA? cu alE�ii, determinA? scopurile E�i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizicA? sau juridicA?, autoritatea publicA? sau alt organism care prelucreazA? date cu caracter personal A�n numele operatorului.

ProtecE�ia datelor asigurA? faptul cA? datele persoanelor sunt pA?strate A�n siguranE�A? E�i utilizate A�n scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

ConfidenE�ialitatea datelor se referA? la securitatea informaticA? E�i la mA?surile luate pentru a pA?stra datele A�n siguranE�A? A�n timp ce se aflA? A�ntr-o organizaE�ie sau A�n timp ce acestea sunt transferate cA?tre o terE�A? parte.

AZn conformitate cu GDPR, sunteE�i obligat sA? vA? asiguraE�i cA? A�nregistrA?rile sunt exacte E�i actualizate, iar informaE�iile sunt pA?strate numai atA?ta timp cA?t organizaE�ia are nevoie de ele sau pastrate conform legislatiei.

O curA?E�are a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui sA? stabileascA? cA?t timp ar trebui pA?strate anumite tipuri de informaE�ii A�nainte ca acestea sA? fie eliminate A�n siguranE�A?. O persoana desemnata in companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vA? asigura cA? acest lucru este monitorizat A�n mod regulat; A�astfel A�ncA?t organizaE�ia sA? respecte stergerea datelor de care nu mai are nevoie.

DacA? nu aE�i stabilit datele pe care doriE�i sA? le prelucrA?m, timpul prelucrA?rii ori scopul, vA? rugA?m sA? ne informaE�i pentru a intra E�i dumneavoastrA? A�n conformitate cu Regulamentul.

Fat2Fit Srl A�n calitate de procesator

A�Prelucrarea datelor personale numai A�n scopul efectuA?rii corecte a serviciilor: Fat2Fit SRL prin intermediul STACS nu va procesa niciodatA? informaE�iile dvs. A�n alte scopuri, decat cele pentru furnizarea serviciilor (marketing, etc.).
A�AZn calitate de persoanA? A�mputernicitA?, din perspectiva Regulamentului, procesA?m doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastrA? le-aE�i stabilit, pentru timpul indicat E�i A�n scopurile impuse de dumneavoastrA? ca operator. VA? asigurA?m cA? datele dumneavoastrA? sunt A�n siguranE�A?, rA?mA?n proprietatea dumneavoastrA? E�i sunt stocate doar pe servere securizate. Sistemul de back-up este foarte bine implementat E�i securizat, situat A�n spaE�iul European, iar nimeni A�n afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.
A�Aplicarea unor standarde stricte de securitate pe servere si infrastructura pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru clienE�ii noE�tri.
A�Raportarea oricA?ror A�ncA?lcA?ri a datelor fA?rA? a�?A�ntA?rziere nejustificatA?a�?.

FAT2FIT Srl A�n calitate de operator

A�Datele dumneavoastrA? cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitA?E�i desemnate de FAT2FIT SRL sA? prelucreze datele A�n numele E�i pe seama sa. Cu toate acestea, FAT2FIT SRL rA?mA?ne operatorul datelor dumneavoastrA?. Astfel, este posibil sa transmitem datele cA?tre autoritA?E�i publice, consultanE�i externi, A�mputerniciE�i cA?tre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/SpaE�iului Economic European, asigurA?ndu-ne A�nsA? A�ntotdeauna cA? instituim garanE�ii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidenE�ialitate E�i de protecE�ie a datelor).
A�Scopul prelucrA?rii datelor cu caracter personal se rezumA? la desfA?E�urarea activitA?E�ii de furnizare a produselor comandate de clienE�i. Vom prelucra datele cu caracter personal A�ntr-o manierA? conformA? cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind A�ncheierea E�i executarea contractului A�n cazul procesA?rii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numA?rul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data naE�terii clientului E�i detaliile privind comenzile transmise cA?tre subscrisa. Datele dumneavoastrA? cu caracter personal vor fi pA?strate E�i prelucrate pentru o perioadA? necesarA? pentru a atinge scopul prelucrA?rii.
A�AveE�i dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastrA? cu caracter personal, de a le rectifica, E�terge sau limita prelucrarea, precum E�i dreptul ca acestea sA? nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveE�i dreptul la portabilitatea datelor, A�n anumite condiE�ii.
A�AZncepA?nd cu data de 25 mai 2018, puteE�i contacta responsabilul cu protecE�ia datelor cu caracter personal la urmA?toarea adresA? de e-mail: contact@fat2fit.ro.

a�?A�Dreptul la informareA�a�� puteE�i solicita informaE�ii privind activitA?E�ile de prelucrare a datelor dvs. personale;
a�?A�Dreptul la rectificareA�a�� puteE�i rectifica datele personale inexacte sau le puteE�i completa;
a�?A�Dreptul la E�tergerea datelorA�(a�?dreptul de a fi uitata�?) a�� puteE�i obE�ine E�tergerea datelor, in cazul A�n care prelucrarea acestora nu a fost legalA? sau A�n alte cazuri prevA?zute de lege;
a�?A�Dreptul la restricE�ionarea prelucrA?riiA�a�� puteE�i solicita restricE�ionarea prelucrA?rii in cazul in care contestaE�i exactitatea datelor, precum si A�n alte cazuri prevA?zute de lege;
a�?A�Dreptul de opoziE�ieA�a�� vA? puteE�i opune A�n special, prelucrA?rilor de date care se A�ntemeiazA? pe interesul nostru legitim;
a�?A�Dreptul la portabilitatea datelorA�a�� puteE�i primi, A�n anumite condiE�ii, datele personale pe care ni le-aE�i furnizat, A�ntr-un format care poate fi citit automat sau puteE�i solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
a�?A�Dreptul de a depune plA?ngereA�a�� puteE�i depune plA?ngere fatA? de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea NationalA? de Supraveghere a PrelucrA?rii Datelor cu Caracter Personal
a�?A�Dreptul de retragere a consimE�A?mA?ntuluiA�a�� in cazurile in care prelucrarea se intemeiazA? pe consimE�A?mA?ntul dvs., acesta poate fi retras oricA?nd. Retragerea consimE�A?mA?nE�ului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuatA? anterior retragerii rA?mA?nA?nd in continuare valabilA?;
a�?A�Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilareA�suplimentare aferente deciziilor automate: puteE�i cere E�i obE�ine intervenE�ia umanA? cu privire la respectiva prelucrare sau vA? puteE�i exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

VA? puteE�i exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uE�or, prin simpla transmitere a unei solicitA?ri la adresa de e-mailA�contact@fat2fit.ro.

Serverele Fat2Fit SRL sunt colocate in centrul de date GTS Telecom Cluj-Napoca si M247 Bucuresti; datacentere nivel tier III conform Uptime Institute. Sistemul de back-up este foarte bine implementat E�i securizat, situat A�n spaE�iul European, iar nimeni A�n afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

Datele dumneavoastrA? cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitA?E�i desemnate de Fat2Fit SRL sA? prelucreze datele A�n numele E�i pe seama sa. Cu toate acestea, Fat2Fit SRL rA?mA?ne operatorul datelor dumneavoastrA?. Astfel, este posibil sa transmitem datele cA?tre autoritA?E�i publice, consultanE�i externi, A�mputerniciE�i cA?tre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/SpaE�iului Economic European, asigurA?ndu-ne A�nsA? A�ntotdeauna cA? instituim garanE�ii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidenE�ialitate E�i de protecE�ie a datelor).

Pentru A�ndeplinirea anumite obligaE�ii legale (cum ar fi obligaE�iile evidenE�A? de contabilA? E�i raportare fiscalA?, arhivare etc.), durata prelucrA?rii variazA? E�i ea A�n funcE�ie de obligaE�ia legalA? incidentA?. AZncepA?nd cu data de 25 mai 2018, informaE�ii despre durata prelucrA?rii datelor dumneavoastrA? pot fi obE�inute la urmA?toarea adresA? de e-mail: contact@fat2fit.ro.